logo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ROWERÓW
DLA NAJEMCÓW BUDYNKÓW OBIEKTU ENTERPRISE PARK W KRAKOWIE

 1. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bike-enterprisepark.com (zwanego dalej serwisem) i z rowerów (indywidualnie zwane „Rowerem” oraz łącznie zwane „Rowerami”) administrowanych przez Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrujący systemem”) w imieniu właściciela, budynków kompleksu biurowego Enterprise Park położonego w Krakowie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 13C-F (dalej: „Kompleks biurowy”), spółki Enterprise 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wypożyczający”).

  2. Do zawarcia umowy na warunkach regulaminu oraz wypożyczania Rowerów uprawnieni są wszyscy pracownicy i współpracownicy najemców powierzchni biurowej budynków kompleksu biurowego (dalej: „Klienci”), pod warunkiem dokonania rejestracji w serwisie i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez nich wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Korzystanie z Roweru za pośrednictwem serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

  4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji i korzystania z Roweru.

  5. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

  6. W momencie zaakceptowania Regulaminu przez Klienta, pomiędzy Wypożyczającym a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu (dalej: „Umowa”) w ramach której Wynajmujący zobowiązuje się świadczyć Klientowi usługi elektroniczne opisane w Regulaminie oraz na żądanie Klienta udzielić mu rower na czas określony dostępny w ramach bieżącej aktualnej oferty rowerów w serwisie.

 2. II ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

  1. Wypożyczający świadczy za pośrednictwem serwisu bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

   1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

   2. umożliwienie Klientom korzystania z Roweru;

   3. możliwość weryfikacji statusu Rezerwacji i historii rezerwacji

  2. W ramach Serwisu Wypożyczający zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  3. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny.

  4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej jest:

   1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego w tym podanie Wynajmującemu danych osobowych tj:

    imię i nazwisko,
    nr telefonu
    kraj zamieszkania
    adres e-mail
    adres zamieszkania,
    nazwa firmy – najemcy z puli wskazanej w formularzu
    a także login i hasło, niezbędne do korzystania z usługi.
   2. Fakt zatrudnienia lub stałej współpracy z najemcą powierzchni biurowej w Kompleksie Biurowym,

   3. spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

  5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia formularza i zaakceptowania przez Klienta regulaminu.

  6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  7. Umowa o świadczenie usług jest zawierana w ramach Serwisu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

  8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

   2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Wypożyczającemu w związku z zawarciem Umowy w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

   3. korzystania z usług oferowanych przez Wynajmującego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Wypożyczającego i niezakłócający pracy Wypożyczającego lub Serwisu;

  9. Klient zobowiązany jest również do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

   2. niepodejmowania działań takich jak:

    • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

    • nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Wypożyczającego lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

    • korzystanie z Roweru w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie (rozdz. V ust. 7 lub 8)

 3. III ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Wypożyczającego w każdym czasie.

  2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją rezerwacje lub trwa najem Roweru , które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy, możliwe jest niezwłocznie po realizacji rezerwacji lub ustaniu umowy najmu.

  3. Wypożyczający może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie rozdz. II ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wypożyczającego umotywowane obiektywnymi względami. Wypożyczający swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

 4. IV REKLAMACJE USŁUG

  1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Wypożyczającego w każdym czasie.

  2. Klient może zgłosić Wypożyczającemu reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wypożyczającego w terminie 14 dni od otrzymania przez Wypożyczającego zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 5. V ZASADY WYPOŻYCZANIA ROWERÓW

  1. Rezerwacja roweru dokonywana jest za pośrednictwem serwisu.

  2. Klient może dokonać każdorazowo tylko jednej rezerwacji.

  3. Dostępne rowery są uwidocznione w serwisie.

  4. Prawidłowe dokonanie rezerwacji roweru zostanie potwierdzone komunikatem „Rezerwacja Pomyślna” wraz ze wskazaniem numeru roweru.

  5. Klient może wypożyczyć tylko jeden Rower.

  6. Klient może wypożyczyć rower na okres nie dłuższy niż 7 dni.

  7. Rower wypożyczany jest Klientowi bezpłatnie.

  8. Niedozwolone są w szczególności następujące czynności:

   1. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw roweru,

   2. wyjazd pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,

   3. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia roweru.

  9. Rower wypożyczany jest do użytku prywatnego Klienta w celu aktywnego wypoczynku w trakcie jak i po zakończeniu świadczenia pracy na rzecz najemców Kompleksu Biurowego i nie może być używany przez osobę inną niż Klient. Rower może być używany tylko na terenie miasta Krakowa.

  10. Za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient. Wynajmujący jest zobowiązany do przekazywania danych użytkownika organom prowadzącym postępowanie w zakresie popełnienia czynu niedozwolonego oraz organom administracyjnym nakładającym opłaty związane z nieprawidłowym korzystaniem z roweru.

  11. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administrującego Systemem o zidentyfikowanych usterkach roweru, niedziałających elementach oświetlenia.

  12. Zakończenie najmu roweru następuje poprzez zwrot roweru do Administrującego Systemem.

  13. Klient jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonego roweru.

  14. W przypadku przekroczenia terminu określonego Regulaminie (rozdz. V ust 6) następuje blokada konta Klienta na okres dwóch tygodni. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego Roweru w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania informacji o zablokowaniu konta z powodu przekroczenia terminu określonego rozdz. V ust 6 Regulaminu.

  15. W przypadku niezwrócenia roweru w terminie podanym w rozdziale V ust 14 Regulaminu następuje blokada konta Klienta do końca sezonu.

  16. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej w trakcie wypożyczenia, Klient jest zobowiązany do powiadomienia Wypożyczającego o tym fakcie oraz niezwłocznego zgłoszenia faktu kradzieży Roweru w najbliższej jednostce Policji. Klient jest również zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wypożyczającego o wszelkich awariach Roweru. W przypadku awarii Roweru, Klient jest zobowiązany do pozostawienia Roweru do dyspozycji Wypożyczającego.

 6. VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Klient jest odpowiedzialny za używanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

  2. Z zastrzeżeniem wypadków w prawie przepisanych Klient ponosi odpowiedzialność za wyposażenie roweru oraz jego stan techniczny jak i za ewentualne uszkodzenia roweru zaistniałe z winy Klienta.

  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia roweru powstałe w wyniku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.

  4. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu wypożyczenia go od Wypożyczającego (pobrania Roweru od Administrującego systemem) do momentu jego faktycznego zwrotu Wypożyczającemu (Administrującego systemem). Klient jest zobowiązany w szczególności do podjęcia działań, których celem jest zapobieżenie uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Roweru w trakcie jego wypożyczenia, tj. od chwili wypożyczenia go od Wypożyczającego (pobrania Roweru od Administrującego systemem) do momentu jego zwrotu Wypożyczającemu (Administrującego systemem). Klient jest upoważniony do przechowywania Roweru w swoim miejscu zamieszkania, z tym zastrzeżeniem, że w tym czasie Klient jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie Roweru przed uszkodzeniem lub kradzieżą, w szczególności Klient powinien używać zabezpieczenia łańcuchowego, które może być dostarczone przez Wypożyczającego i jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub kradzież Roweru.

  5. Klient zobowiązuje się oddać Rower sprawny technicznie, w stanie wynikającym z normalnego zużycia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa w trakcie używania Roweru.

  6. W granicach określonych obowiązującym prawem, Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w pełnej wysokości oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw Roweru lub kosztów nabycia nowego Roweru przez Wypożyczającego w przypadku jego kradzieży.

 7. VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej w serwisie przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, chyba, że Klient w tym czasie wyrazi zgodę na jej wykonanie pod rygorem utraty prawa odstąpienia od umowy.

  2. Konsument może odstąpić od Umowy składając Wynajmującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) lub pod linkiem https://www.bike-enterprisepark.com/pages/show/renouncement-policy. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

  3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@enterprisepark.pl

  4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Warszawa Złota 59, 00-120 . Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  5. W celu uniknięcia wątpliwości Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w zakresie najmu roweru na warunkach niniejszego regulaminu stosownie do postanowień art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 8. VIII Dane OSOBOWE

  1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.

  2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Usługi - informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

  3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca - Administratorem danych osobowych jest Enterprise 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr 0000530635, kapitał zakładowy 23 205 300 zł, NIP: 5272724476, REGON:360200852, nr telefonu 22 520 60 00, adres poczty elektronicznej: info@enterprisepark.pl.

  4. Administrator informuje, że na stronach panelu konta użytkownika publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, lub w dowolnej innej wybranej przez siebie formie.

  5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

   1. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi,
   2. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,
   3. w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez Wypożyczającego lub Administrującego systemem wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie).
  6. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym .m.in.:

   1. Podstawy prawnej przetwarzania danych

   2. Celów przetwarzania danych

   3. Odbiorców danych

   4. Zakresie przetwarzanych danych

   5. Możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

  7. Spółka w toku przetwarzania danych i świadczenia usługi rowery, powierza przetwarzanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom tj.:

   1. Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Kazimierza 55, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod 0000372659, kapitał zakładowy 67 169 671 zł w całości opłacony, NIP: 7010177382, REGON: 141812148

   2. Jakub Wącław, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Jakub Wącław Usługi Informatyczne” z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. Narciarskiej 30, w Krakowie (31-579), NIP: 9442073526, nr REGON: 122991000

   3. w związku z zarządzaniem, utrzymaniem usługi rowery w imieniu i na rzecz Spółki.

  8. Spółka informuje, że w celu powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarła z ww. podmiotami stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu zabezpieczenia przetwarzania danych i poufności danych użytkowników.

  9. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z korzystaniem przez nią z serwisu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  10. W powyższych sprawach należy się zwracać do administratora danych osobowych na piśmie za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych poniżej. Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Serwisu mają ponadto możliwość poprawiania swoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.

  11. Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Serwisie oraz wykonanie usługi.

  12. Nie istnieje możliwość korzystania z serwisu rowery anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja usługi ze względów technicznych i prawnych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.

  13. Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania usługi, co obejmuje zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz najem roweru oraz dostarczanie informacji drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym usługi najmu rowerów.

  14. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa podmiotów trzecich lub organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  15. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie do przetwarzania danych osobowych, gromadzenia innych informacji o Kliencie zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności udostępnionej pod adresem http://www.bike-enterprisepark.com/pages/show/privacy-policy.

 9. IX ZMIANA REGULAMINU

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu

  2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie

   2. konieczność dostosowania działalności Wypożyczającego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

    1. decyzji właściwego w zakresie działalności Wypożyczającego organu administracji publicznej lub

    2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalność Wypożyczającego wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki w ramach najmu rowerów;

   3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wynajmującego spowodowana wyłącznie względami technicznymi, technologicznymi lub formalnymi;

   4. połączenie, podział albo przekształcenie Wynajmującego lub zmiana innych danych Wynajmującego

  3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

  4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta umów najmu.

  5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

   1. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Wypożyczającemu – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wypożyczającym świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

   2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Wypożyczającemu – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wypożyczającym o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu

  6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Wynajmujący udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

 10. X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Wynajmującym a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

  3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

  4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem [https://www.bike-enterprisepark.com/static/documents/polish/regulamin_pl_v2.docx] skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.